Türk Burslular Birliği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Çalışma Süresi

Madde 1- Birliğin adı: “Türk Burslular Birliği (TBB)”dir. Birliğin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’dir. TBB’deki her bir kurulun çalışma süresi iki yıldır.

Birliğin Amacı ve Faaliyet Konuları

Madde 2- Türk Burslular Birliği 1416, 2547 ve 657 Sayılı Kanunlar kapsamında MEB, YÖK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışında dil kursu, lisans ve lisans üstü seviyede öğrenim görmüş veya görmekte olan bursluların sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri sunmak ve burslular arasında ortak bir dayanışma platformu oluşturmak amaçlarıyla kurulmuştur. Birliğin faaliyet konuları şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti devlet bursları ve çeşitli özel burslar ile eğitim ve öğretim görmüş veya görmekte olan insanlar arasında iletişimi ve organizasyonu sağlamak.
 2. Resmi-Burslu statüde yurt dışında öğrenim görmüş veya halen görmekte olan öğrencilerin hukuki nedenlerden ve uygulamadaki aksaklıklardan dolayı yaşadıkları sorunları tespit etmek, sorunlara yönelik uygun çözümler üretmek ve çözüm yolları hakkında ilgili yetkililer ile temasa geçmek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek, rapor ve yayınları hazırlamak,
 4. Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak ve ülkemizi yurt dışında bu alanlarda temsil etmek.

Birlik mezhep, ırk/etnik köken, cinsiyet, medeni durum, fiziksel özür vb. sebeplerle ayrımcılığa izin vermeden herkese eşit mesafede yaklaşır ve bu konulardaki tartışmalara izin vermez. Birlik demokratik ve bağımsızdır; kâr amacı yoktur. Din ve siyasetle uğraşmaz.

Tanımlar

Madde 3- Bu tüzükte yer alan;

 1. MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
 2. YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
 3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar:
  1. BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
  2. TPAO : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
  3. TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  4. OrmanSu DMİGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
  5. OrmanSu DSİGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  6. OrmanSu CEMGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
  7. OrmanSu OGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
  8. OrmanSu SYGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
  9. GTHB : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  10. BOREN: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 4. Kanun (Kanunlar): 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,
 5. Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
 6. Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,
 7. Resmi-Burslu statüde öğrenci: 1416, 2547 ve 657 Sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına dil kursu, lisans ve lisans üstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili Kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelere İlişkin Hükümler

Türk Burslular Birliği’nde dört tür üye bulunur.

 1. Kurucu Üyeler
 2. Genel Kurul (Yürütme ve Yönetim Kurulu) Üyeleri
 3. Üyeler (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 4. Onursal Üyeler

Madde 4- Birliğin asıl üyeleri; birliğin kurucu üyeleri, birliğin genel kurul üyeleri ile müracaatları üzerine genel kurulca üyeliğe kabul edilen ve üyelik şartlarını sağlayan kişilerdir.

Kurucu Üyeler

Madde 5- 2005 yılında TBB’nin kuruluşunda destek sağlamış veya kurucular kurulunda yer almış üyelerden oluşur.

Genel Kurul (Yürütme ve Yönetim Kurulu) Üyeleri

Madde 6- Birlik asıl üyeleri arasından seçimle belirlenen, yürütme ve yönetim kurullarında aktif olarak çalışan üyelerden oluşur. Genel kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti burslularını temsil eden başka organizasyon veya birliklerde görev alamazlar.

Üyeler (Gerçek ve Tüzel Kişilik)

Madde 7- Birliğin amaç ve kurallarını benimseyen ve birliğin üyelik şartlarını karşılayan her gerçek ve tüzel kişi üyelerden oluşur. Birlik genel sekreterliği’ne yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, birlik genel kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç elektronik posta ile başvuru sahibine bildirilir. Kurul üyeliğe müracaat eden kişinin isteğini reddederken sebep belirtmekle yükümlü değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak veri tabanına kaydedilir.

Onursal Üye

Madde 8- Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar genel kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Şartları

Madde 9- Birlik Genel Kurulu’na üye olabilmek aşağıdaki şartlara bağlıdır.

 1. 1416, 2547 ve 657 Sayılı Kanunlar kapsamında MEB, YÖK veya diğer kamu kurumları adına yurt dışında dil kursu, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmüş veya görmekte olmak,
 2. Birlik adına oluşturulacak veri tabanına doğru bilgileri girmek ve güncellemek,
 3. Birliğin tüzüğü’nü tamamen kabul ettiğini beyan eden üyelik müracaat formunu usulünce doldurup imzalamak,
 4. Birliğin amaç ve ilkelerine, etik kurallarına uygun davranmakla ve almış olduğu görev ve sorumluluğu yerine getirmekle yükümlü olmak,

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10- Her üye kendi isteğiyle yürütme kuruluna elektronik posta ile bildirmek kaydıyla birlik üyeliğinden çıkma/istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa isteği yürütme kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Madde 11- Türk Burslular Birliği genel kurul (yürütme ve yönetim kurulu) üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler genel olarak şunlardır:

 1. Birliğin etik, ilke ve çalışmalarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
 2. Birliğin amaçlarına aykırı veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak.
 3. Türkiye Cumhuriyeti burslularını temsil eden başka organizasyon veya birliklerde görev almak.
 4. Birliğin yaptığı çalışmalara üç defa mazeret bildirmeden katılmamak.
 5. Mazeretsiz olarak üç yürütme kurulu toplantısına ve üç komisyon toplantısına katılmamak.
 6. Birlikteki görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek, verilen görevi zamanında yapmamak veya sürekli olarak aksatmak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle birliğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgi göstermemek.
 7. Birliğin aldığı kararlara uymamak.
 8. Türk Burslular Birliği tüzüğünde yer alan hükümleri yerine getirmemek.

Madde 12- Türk Burslular Birliği gerçek ve tüzel kişi üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler genel olarak şunlardır:

 1. Birliğin etik, ilke ve çalışmalarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
 2. Birliğin amaçlarına aykırı veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak.
 3. Birliğin aldığı kararlara uymamak.
 4. Türk Burslular Birliği tüzüğünde yer alan hükümleri yerine getirmemek.

TBB üyeliğinden çıkarma kararları, genel kurul tarafından karara bağlanır. Çıkarma kararı ilgili üyeye elektronik posta ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Birliğin Organları

Madde 13- Türk Burslular Birliği’nin beş organı bulunur:

 1. Kurucular Kurulu
 2. Seçim Kurulu
 3. Genel Kurul
 4. Yürütme Kurulu
  1. Birlik Başkanı
  2. Birlik Başkan Yardımcıları
  3. Birlik Genel Sekreteri
 5. Yönetim Kurulu
  1. Hukuk Komisyonu
  2. Teşkilat Komisyonu
  3. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu

Kurucular Kurulu

Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Bu kurul; TBB isim hakkına sahiptir ve TBB ismini devam ettirmekle yükümlüdür. Yürütme ve yönetim kurullarının TBB vizyonu içinde hareket etmesini sağlamak amacıyla birliğe danışmanlık hizmeti sunar. Birliğin kapatılması kararı Kurucular Kurulu’na aittir.

Seçim Kurulu

Seçim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Bu kurul; mevcut genel kuruldan belirlenecek 7 üyeden oluşur ve yeni TBB genel kurul üyelerinin belirlenmesi ile ilgili seçim sürecini yürütür.

Genel Kurul

Genel Kurul’un Seçimi

Madde 16- TBB Yürütme Kurulu olağan ya da olağan üstü seçim yapma kararı aldıktan sonra birliğin resmi web sitesinden seçim ilanını verir ve seçim kurulu oluşturulur. Seçim Kurulu “Başkanlık ve Diğer Yürütme Kurulu Üyeleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere toplam üç kategoride adaylık başvurularını kabul eder. TBB üyelik şartlarını taşıyan adaylar özgeçmişleri ile başvurmak istediği kategoriyi belirterek başvurabilirler. Seçim Kurulu’nun tüzük şartlarını sağlayan adayların adaylıklarını onaylaması ile başvuranların adaylıkları resmiyet kazanır. İlan edilen başvuru süresinin sona ermesi ile adaylar ve özgeçmişleri web sitesinde yayınlanır ve web sitesi üzerinden kapalı oylama başlar. İlan edilen oylama süresi sona erdikten sonra oylama sonuçları açıklanır. Başkanlık kategorisinde seçime giren adaylardan en yüksek oy alan aday başkan seçilir. Yürütme Kurulu kategorisinde seçime giren adaylar arasından en yüksek oy alan 4 kişi yürütme kuruluna seçilir. Bu sayı tüzükte belirtilen başkan yardımcısı ve genel sekreter sayısıdır. Yönetim Kurulu kategorisinde aday olan kişiler arasında tüzükte belirtilen sayı kadar kişi en yüksek oy alanlardan seçilir. Seçilen bu kişiler Genel Kurul üyelerini oluşturur. Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu’ndaki kişilerin görevlendirilmeleri Genel Kurul tarafından seçimle veya atama ile belirlenir. Belirlenen genel kurul bir dönem görev yapar ve bu bir dönem iki yıldan ibarettir. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 17- Bu kurul, birliğin bütün yürütme ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birlik tüzüğünü uygulamak ve değiştirmek.
 2. Birliğin vakıf kurmasına, birlik üyelerinin seçilmesine ve yönetimin fesh edilmesine karar vermek.
 3. Yürütme ve yönetim kurul toplantılarına mazeretsiz katılmama hakkını aşarak katılmayan ve görevlerini yerine getirmeyen üyeleri kesin bir şekilde görevden azletmek.
 4. Yürütme ve Yönetim Kurulları çalışmaları ve raporları üzerine görüşmek.
 5. TBB başkanı, genel sekreteri, başkan yardımcıları ve komisyon başkanları tarafından birlik çalışmaları üzerine üçer aylık raporlar hazırlamak ve bu raporları birliğin internet sitesinde faaliyet raporu olarak yayınlamak.

Genel Kurul Toplantıları ve Toplantı Karar Nisabı

Madde 18- Genel kurul; bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yürütme veya yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik üyelerinden beşte birinin aldığı karar üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, iki ayda bir yürütme kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yürütme kurulu, Birlik tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi birliğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre on günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı birden fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve yönetimin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı birlik başkanı veya görevlendireceği yürütme kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yürütme kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar genel sekreter tarafından bir tutanağa yazılır. Toplantı sonunda, düzenlenen tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına incelemesi için verilir. Birlik genel sekreteri bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile birlik üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu’nun Seçimi

Madde 19- Yürütme Kurulu’ndaki üyelerin görevlendirilmeleri Genel Kurul tarafından seçimle veya atama ile belirlenir. Seçim esnasında toplantıda hazır bulunmayan adayların yazılı bilgilendirmelerini mevcut genel kurula sunmaları şarttır. Toplantıda hazır bulunmayan ve yazılı bilgilendirme ibraz etmeyen adayın adaylığı kabul edilmez. Yürütme kurulu bir dönem görev yapar ve bu bir dönem iki yıldan ibarettir. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yürütme Kurulu Görev Bölümü

Madde 20- Yürütme Kurulunda bir başkan, üç başkan yardımcısı ve bir genel sekreter üye görev alır.

Yürütme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 21- Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birlik işlerini yürütüp süreci yönetmek, çalışma plan ve programlarını, rapor teslim tarihlerini organize edip karara bağlamak,
 2. Komisyonlarda görev alacak üyelere görev vermek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek ve denetlemek, yönetim kurulu üyelerinin önerilerini inceleyip karara bağlamak, ilgili komisyon toplantılarına başkanlık etmek, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp sunulan çalışma raporlarını incelemek ve değerlendirmek,
 3. İlgili kişi ve kurumlarla Türk Burslular Birliği adına görüşmek,
 4. Birliğin uluslar arası faaliyette bulunmasını sağlamak ve birlik amacı doğrultusunda yurt dışındaki diğer dernek ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler ve çalışmalar konusunda karar almak,
 5. Birlik Başkanı tarafından görüşülmesi istenen konularda karar almak,
 6. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili son kararı almak, birliğin en yetkili organı olarak birliğin yönetim kuruluna verilmemiş olan işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yürütme kurulu üyeleri arasında görev ve yetkiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birlik Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 22- Başkan, yürütme kurulunu ve gerekirse yönetim kurulunu da toplantıya çağırarak bu toplantılara başkanlık eder. Bütün konularda Türk Burslular Birliği’nin temsil hak ve yetkisi, Birlik içinde alınan kararlar dahilinde kullanılmak üzere Başkan’a aittir. Birlik Başkanı ayrıca alınan kararların uygulanmasını sağlamak, uygulama sürecini değerlendirmek ve kurul üyelerine yetkili olduğu konularda görev vermek ve görevlerin yerine getirilmesini izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.

Birlik Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 23- Başkan Yardımcıları, Başkan’a yardım edip onun olmadığı durumlarda ve bölgelerde başkanın görev ve temsil sorumluluğunu üstlenirler. Birlik Başkanı’nın verdiği görevleri yerine getirirler ve her bir başkan yardımcısı yönetim kurulu içerisinde yer alan bir komisyondan sorumludur. Bu komisyonların daha uygun ve etkin çalışabilmesi amacıyla, başkan yardımcıları sorumlusu oldukları komisyonların toplantılarına katılarak, komisyon içi çalışmaları denetler ve komisyon faaliyetlerinden yürütme kurulunu haberdar ederler.

Birlik Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Madde 24- Genel Sekreter, yürütme kurulu toplantılarında raportörlük görevini üstlenir, kurul kararlarının yazılmasını ve saklanmasını sağlar. Birlik Başkanı’nın verdiği görevleri yerine getirir. Yönetim kurulunda yer alan komisyonlar arasında uyumlu çalışmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlar, yazışmaları ilgili yerlere iletir. Genel sekreter ayrıca birlik adına yapılan hizmetlerin birliğin direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar ve yürütme kurulunu uygun görülen zamanda toplantıya çağırır.

Yürütme Kurulu Toplantıları ve Toplantı Karar Nisabı

Madde 25- Yürütme kurulu; bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yürütme veya yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan yürütme kurulu, ayda bir belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yürütme kurulu, Birlik tüzüğüne göre toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Yürütme kurulu toplantısına katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi birliğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre on günden fazla olamaz. Yürütme kurulu toplantısı birden fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü

Yürütme Kurulu, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve yönetimin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı birlik başkanı veya görevlendireceği yürütme kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yürütme kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Yürütme kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar genel sekreter tarafından bir tutanağa yazılır. Toplantı sonunda, düzenlenen tutanak ve diğer belgeler yürütme kurulu başkanına incelemesi için verilir. Birlik genel sekreteri bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yürütme kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile birlik üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun Seçimi

Madde 26- Yönetim Kurulu’ndaki üyelerin görevlendirilmeleri Genel Kurul tarafından secimle veya atama ile belirlenir. Seçim esnasında toplantıda hazır bulunmayan adayların yazılı bilgilendirmelerini mevcut genel kurula sunmaları şarttır. Toplantıda hazır bulunmayan ve yazılı bilgilendirme ibraz etmeyen adayın adaylığı kabul edilmez. Yönetim kurulu bir dönem görev yapar ve bu bir dönem iki yıldan ibarettir. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Madde 27- Her bir komisyonun işleyişinden ilgili başkan yardımcılarının sorumlu olduğu Hukuk Komisyonu, Teşkilat Komisyonu ve Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu olarak üç alt bölümden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 28- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yürütme kuruluna yönetim kurulu için üye tavsiye etmek,
 2. Yürütme kurulunun toplantı çağrısına uymak,
 3. Faaliyet raporları hazırlayıp, ilgili komisyonu ve yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,
 4. Komisyon üyelerinin komisyon içindeki görev atamalarını yapmak,
 5. Görevlerini yerine getirmeyen üyelerin görevlerine son vermek.

Yönetim Kurulu Komisyonlarının Görev ve Yetkileri

Hukuk Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 29- Hukuk Komisyonu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Türkiye’deki ilgili yetkililer ile görüşerek mevcut sistem hakkında bilgi almak, stratejilerini öğrenmek,
 2. TBB Başkanı’nın, Yürütme Kurulu’nun isteği veya Hukuk Komisyonu’nun kararı gereğince ihtiyaç duyulan konularda hukuki durum/düzenlemeler hakkında rapor hazırlamak,
 3. Gerekli durumlarda hazırlanan raporu yetkili kişi veya kurumlara sunmak,
 4. TBB’yi gerekli yer ve durumlarda temsil etmek,
 5. TBB Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Hukuk Komisyonu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı’nın verdiği görevleri yerine getirmek.

Hukuk Komisyonu Başkan’ının Görev ve Yetkileri

Madde 30- Hukuk Komisyonu Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Hukuk Komisyonu toplantılarına başkanlık etmek,
 2. Hukuk komisyonu üyelerinin görev atamalarını yapmak,
 3. Görevlerini yerine getirmeyen üyelerin görevlerine son vermek,
 4. Gerekli hallerde Hukuk Komisyonu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 31- Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Hukuk Komisyonu Başkanı’na yardım edip onun olmadığı durumlarda komisyonda başkana vekâlet etmek,
 2. Hukuk Komisyonu Başkanı’nın verdiği görevleri yerine getirmek,
 3. Hukuk Komisyonu üyelerinin etkili ve koordine çalışmalarına yardım etmek.

Hukuk Komisyonu Raportörü ’nün Görev ve Yetkileri

Madde 32- Hukuk Komisyonu Raportörü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Hukuk komisyonu toplantısı sırasında dile getirilen görüşleri ve alınan kararları rapor haline getirmek,
 2. Hukuk Komisyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na, TBB Genel Sekreteri’ne, Hukuk Komisyonu Başkanı’na ve Hukuk Komisyonu üyelerine hazırladığı raporu e-posta yolu ile iletmek.

Teşkilat Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 33- Teşkilat Komisyonu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tüm kursiyerlere ulaşabilmek için bursiyerlerin eğitim gördükleri tüm ülke ve şehirlerde etkin teşkilatlanmayı sağlamak,
 2. Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulu kararı gereğince TBB üyelerine yönelik teşkilat içi eğitim veya etkinlik düzenlemek,
 3. TBB teşkilat yapısını güçlendirmek adına bursiyelere yönelik etkinlik düzenlemek,
 4. TBB Başkanı’nın, Yürütme Kurulu’nun isteği veya Teşkilat Komisyonu’nun kararı gereğince ihtiyaç duyulan konularda rapor hazırlamak,
 5. Gerekli durumlarda hazırlanan raporu yetkili kişi veya kurumlara sunmak,
 6. TBB’yi gerekli yer ve durumlarda temsil etmek,
 7. TBB Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Hukuk Komisyonu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı’nın verdiği görevleri yerine getirmek.

Teşkilat Komisyonu Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 34- Teşkilat Komisyonu Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Teşkilat Komisyonu toplantılarına başkanlık etmek,
 2. Teşkilat komisyonu üyelerinin görev atamalarını yapmak,
 3. Görevlerini yerine getirmeyen üyelerin görevlerine son vermek,
 4. Gerekli hallerde Teşkilat Komisyonu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Teşkilat Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 35- Teşkilat Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Teşkilat Komisyonu Başkanı’na yardım edip onun olmadığı durumlarda komisyonda başkana vekâlet etmek,
 2. Teşkilat Komisyonu Başkanı’nın verdiği görevleri yerine getirmek,
 3. Teşkilat Komisyonu üyelerinin etkili ve koordine çalışmalarına yardım etmek.

Teşkilat Komisyonu Raportör’ünün Görev ve Yetkileri

Madde 36- Teşkilat Komisyonu Raportörü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Teşkilat Komisyonu toplantısı sırasında dile getirilen görüşleri ve alınan kararları rapor haline getirmek,
 2. Teşkilat Komisyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na, TBB Genel Sekreteri’ne, Hukuk Komisyonu Başkanı’na ve Hukuk Komisyonu üyelerine hazırladığı raporu e-posta yolu ile iletmek.

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 37- Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. TBB’nin yazılı ve görsel medya ile temasını sağlamak,
 2. İnternet sitesinin içeriğinden, görsel ve yazılı islerinden sorumlu olmak,
 3. TBB duyurularının gerçekleştirilmesi ve raporların üye ve bursiyerlere duyurulması için gerekli altyapıyı sağlamak,
 4. TBB’yi gerekli yer ve durumlarda temsil etmek,
 5. TBB Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı’nın verdiği görevleri yerine getirmek.

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkan’ının Görev ve Yetkileri

Madde 38- Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu toplantılarına başkanlık etmek,
 2. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu üyelerinin görev atamalarını yapmak,
 3. Görevlerini yerine getirmeyen üyelerin görevlerine son vermek,
 4. Gerekli hallerde Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 39- Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkanı’na yardım edip onun olmadığı durumlarda komisyonda başkana vekâlet etmek,
 2. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Başkanı’nın verdiği görevleri yerine getirmek,
 3. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu üyelerinin etkili ve koordine çalışmalarına yardım etmek.

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Raportör’ünün Görev ve Yetkileri

Madde 40- Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu Raportörü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu toplantısı sırasında dile getirilen görüşleri ve alınan kararları rapor haline getirmek,
 2. Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na, TBB Genel Sekreteri’ne, Hukuk Komisyonu Başkanı’na ve Hukuk Komisyonu üyelerine hazırladığı raporu e-posta yolu ile iletmek.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Karar Nisabı

Madde 41- Komisyonlar, bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, yürütme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan yönetim kurulu, ayda iki defa belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Komisyonlar, birlik tüzüğüne göre toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Komisyon toplantısına katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi birliğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre on günden fazla olamaz. Komisyon toplantıları birden fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü

Komisyonlar, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanmasıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı birlik başkanı veya görevlendireceği yürütme kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yürütme kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Komisyon toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Komisyon toplantılarında alınan kararlar komisyon raportörleri tarafından rapor haline getirilerek TBB başkanı, genel sekreteri, ilgili komisyondan sorumlu başkan yardımcısı ve komisyon başkanına toplantı tarihinden itibaren en fazla 3 gün içerisinde elektronik posta ile sunulur. Birlik genel sekreteri bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yürütme kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile birlik üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Tüzüğünün Değiştirilmesi, Yönetimin Feshi ve Özel durumlarla İle İlgili Hükümler

Birlik Tüzüğünün Değiştirilmesi

Madde 42- Birlik tüzüğü genel kurul kararıyla değişebilir. Genel kurul üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplantı yapılır. Gerekli nisap sağlanmazsa başkan tarafından toplantı 3 gün ertelenir. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaksızın görüşmeler açılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetimin Feshi

Madde 43- Yönetimin feshi genel kurul tarafından karar verilir ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplantı yapılır. Gerekli nisap sağlanmazsa başkan tarafından toplantı 3 gün ertelenir. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaksızın görüşmeler açılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Özel Durumlar

Madde 44- Genel Kurul, üyeliğin sona ermesi veya ölüm hallerinde olağan üstü şekilde toplanır. Birlik görev süresinin bitimine kadar, özel durumlardan kaynaklanan yürütme ve yönetim kurullarındaki boşlukları doldurmak için genel kurulu üyelerinin üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır olması gerekir. Gerekli nisap sağlanmazsa başkan tarafından toplantı 3 gün ertelenir. İkinci toplantıda üye sayısına bakılmaksızın görüşmeler açılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Geçici Madde 1

Birliğin organ yapısı

Gerekli görülen durumlarda, genel kurul toplantıları ile tüm genel kurul üyelerinin  yarısından bir fazlasının toplantıya katılması ve yine katılanların yarısından bir fazlasının anlaşmaya varmasıyla birlik yürütme ve yönetim kurulu organ yapılarında değişikliğe gidilebilir.

Ek Madde 1

Gerekli görülen durumlarda, görev süresi içersinde genel kurul tarafından tüzük üzerinde eklemeler ve değişiklikler yapılabilir. Bu durumda tüm genel kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması ve yine katılanların yarısından bir fazlasının anlaşmaya varması gerekmektedir.